Laboratorium Technologii Betonu     535 033 635    biuro@cfblab.pl

ZAKRES BADAŃ

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest podstawowym parametrem, który podlega weryfikacji. Zarówno producenci betonu towarowego jak i zakłady prefabrykacji mają obowiązek deklaracji klasy betonu oraz prowadzenia kontroli produkcji. Dodatkowo przyznawane są certyfikaty (np. z ramienia SPBT, ITB, IBDiM) dla tych producentów, którzy prowadząc kontrolę współpracują z niezależnymi jednostkami badawczymi. Badanie przeprowadza się na próbkach sześciennych lub walcowych pobieranych i przechowywanych wg odpowiednich norm PN-EN.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. wykonuje badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w oparciu o wprowadzoną procedurę PB P_01 na podstawie najnowszej normy PN-EN 12390-3:2011.

Badanie mrozoodporności betonu

Według PN-B-06250:1988 mrozoodporność betonu jest określona symbolem literowo-liczbowym (np. F150) klasyfikującym beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą ilość cykli zamrażania i rozmrażania, po których ubytek masy i spadek wytrzymałości nie przekracza dopuszczalnych wartości.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. wykonuje badanie mrozoodporności betonu metodą zwykłą w oparciu o wprowadzoną procedurę PB P_03 na podstawie normy PN-B-06250:1988.
Badanie mrozoodporności można przeprowadzić również w obecności soli odladzających wg PKN-CEN/TS 12390-9:2007. Jest to najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków badanie, szczególnie w betonach nawierzchniowych oraz budowlach morskich, gdzie agresja mrozowa oddziałuje na powierzchnie elementu betonowanego. Norma PN-EN 206:2014 ponadto podaje wymagania dla klas ekspozycji XF dotyczące m.in. minimalnej zawartości powietrza (dla XF2 - XF4 min. 4%), oraz maksymalnego wskaźnika w/c, jak i minimalnej zawartości cementu.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. wykonuje badanie odporności betonu na zamrażanie - rozmrażanie z udziałem soli odladzających w oparciu o wprowadzoną procedurę PB P_04 na podstawie normy PKN-CEN/TS 12390-9:2007.

Badanie wodoszczelności betonu

Wodoszczelność betonu określa się na podstawie normy PN-B-06250:1988. Odpowiednio przygotowane próbki (przesmarowane żywicą) poddaje się badaniu, które polega na wywieraniu oddziaływania wody pod ściśle określonym zmiennym ciśnieniem, na powierzchnię betonu. Przepuszczalność wody przez beton określona jest jego stopniem wodoszczelności (W2, W4, W6, W8, W10, W12). W czasie badania obserwuje się czy nie występują przecieki wody. Jeżeli na 3 z 6 wystąpią oznaki przesiąkania, to badanie przerywa się.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. wykonuje badanie przepuszczalności wody przez beton w oparciu o wprowadzoną procedurę PB P_06 na podstawie normy PN-B-06250:1988.

Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem

Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 12390-8:2011. Badanie przebiega pod stałym ciśnieniem wody (0,5 MPa) przez 72h. Po zakończeniu wtłaczania próbki przecina się i mierzy głębokość penetracji wody. Niektóre normy (jak np. PN-EN 13877-2:2007) zalecają wykonanie tego badania celem określenia odporności betonu na wnikanie benzyny, oleju i innych substancji chemicznych, przy czym dopuszczalna głębokość wnikania wody nie powinna przekroczyć 30 mm. Według OST maksymalna głębokość penetracji nie powinna przekraczać:
60 mm – w klasie ekspozycji XA1,
50 mm – w klasie ekspozycji XA2,
40 mm – w klasie ekspozycji XA3.
W klasach ekspozycji XD3 i XS3 dopuszcza się nie więcej jak 40 mm głębokość penetracji.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. wykonuje badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem w oparciu o wprowadzoną procedurę PB P_05 na podstawie normy PN-EN 12390-8:2011.

Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-B-06250:1988

Badanie nasiąkliwości betonu wykonywane jest zgodnie z normą PN-B-06250: 1988 Beton zwykły. Metoda polega na oznaczeniu masy próbki nasyconej wodą do stałej masy oraz próbki wysuszonej a następnie na obliczeniu nasiąkliwości masowej betonu i wyrażeniu jej w %.

Badanie gęstości betonu wg PN-EN 12390-7:2011

Metoda ta polega na oznaczeniu masy i objętości próbki a następnie na obliczeniu gęstości.

Badanie zawartości zbrojenia rozproszonego - włókna stalowe wg PN-EN 14721:2007

Wykonywanie odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 12504-1:2011

Badanie przyczepności podłoża (metodą pull-off) wg PN-EN 1542:2000

Badanie sklerometryczne (młotkiem Schmidta) wg PN-EN 12504-2:2011

[25] Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wydanie trzecie
Neville A. M., Właściwości betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2012
PN-EN 12390-3: 2011 Badania betonu Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
PN-EN 12350-2: 2011 Badanie mieszanki betonowej Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-7: 2011 Badania mieszanki betonowej Część 7: Badanie zawartości powietrza Metody ciśnieniowe.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Partnerzy